برگزاری دوره های آموزشی کارکنان هتل کاروانسرای وکیل کرمان (کاروانیکا)

امروزه مشتریان به کیفیت خدمات توجه ویژه دارند و این باعث شده تا انتخاب خود را بر این اساس قرار دهند.
از آنجا که منابع انسانی و تعالی آن ها از اجزای جدایی ناپذیر تضمین کیفیت خدمات در کسب و کارها می باشد، توجه به رشد مستمر و ارتقا توانمندی های ایشان بایستی مورد توجه قرار بگیرد. بدیهی است نیروی انسانی خبره با…

fa_IR